این طرح چیست؟

این طرح برای معرفی استعدادهای شهرستان نیشابور و شهرهای زیر مجموعه ی آن می باشد و ما شما را به تمام ایران معرفی می کنیم و تلاش می کنیم برای شکوفا شدن سریعتر استعداد شما و پشتیبانی از شما بتوانیم اشخاصی را پیدا کنیم تا در صورت تایید با شما همکاری کنند.

چه کسانی می توانند در این طرح شرکت کنند؟

جوانان و نوجوانان نیشابوری که قصد دارند استعدادهای آن ها در هر زمینه ای معرفی شود می توانند فرم زیر را تکمیل نمایند تا پس از بررسی با آنها تماس بگیریم.

چگونه تایید می شوید؟

دقت کنید برای پر کردن فرم حداقل شما در زمینه ی استعداد خود باید قدمی برداشته باشید و فقط نگویید من صدایم خوب است ولی بیست و پنج سالم است و هیچ کاری نکردم! یا اختراعی دارم اما فقط در ذهنم است و هیچ کاری نکردم! هر کسی که حداقل یک بار کاری کرده که بتوانیم آن را استعداد و تلاش ارزیابی کنیم را به تمام ایران در سایت تک کارت و پیج نیشابور من معرفی خواهیم کرد.

فرم معرفی استعداد
اطلاعات شخصی(حتما پر شود)
تاریخ تولد(حتما پر شود)
آدرس(حتما پر شود)
اگر در زمینه ی فعالیت خود عناوینی نیز کسب کردید اعلام کنید