شب قدر و آداب و رسوم آن

شب قدر و آداب و رسوم آن

شب قدر شبی است که مسلمانان اعتقاد دارند در این شب قرآن بر حضرت محمد نازل شده است، قدر نام شبی است که در سوره ی قدر از آن نام برده شده است و مسلمانان اعتقاد دارند در این شب هر دعایی کنید مستجاب می شود. تاریخ دقیق این شب مشخص نیست و در بین شیعیان این ش...

ادامه مطلب