کودک زنده در سردخانه

داستان نوزادی که زنده ۹ ساعت در سردخانه بود

اشتباهات مکرر کادر درمان بیمارستان سجاد شهریار نزدیک بود جان نوزاد تازه متولد شده ای را بگیرد و خدا را شاکریم در بیمارستان شخصی غیر از کادر درمان پدر این نوزاد را همراهی کرد تا بتواند نوزاد را زنده نگه دارد و اگر آن شخص نیروی انتظامی نمی بود هیچکس به...

ادامه مطلب