افزایش قیمت بنزین

افزایش قیمت بنزین

در سال از بین بردن تورم هستیم، سالی که افزایش قیمت ها از ابتدای آن شروع شده و تا کنون هیچ تورمی مهار نشده و بلکه بدتر نیز شده است هنوز دو ماه از این سال گذشته و خدا به خیر بگذراند. ممکن است مثل تمام برنامه های دیگر باشد قیمت ها را صد در صد افزایش بده...

ادامه مطلب